S’inicien els tràmits per declarar BCIL la Farinera de Castelló d’Empúries

La declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) és una figura de protecció per als béns immobles que integren el patrimoni cultural català i està regida per la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

  • Sala de molins
30 de març de 2023

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha iniciat l’expedient per declarar la Farinera de Castelló d’Empúries com a BCIL.  Els béns immobles declarats BCIL passen a formar part del Catàleg del Patrimoni Cultural Català del Departament de Cultura per la seva significació i importància. Són béns que han de ser preservats i mantinguts com a identificadors del municipi atès el seu valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic. Aquesta preservació té per objectiu que puguin ésser gaudits per la ciutadania i puguin ser transmesos en les millors condicions a les generacions futures.

Els municipis majors de 5.000 habitants tenen la obligació de vetllar per la integritat del patrimoni cultural català, i per la protecció, la conservació, l'acreixement, la difusió i el foment d'aquest patrimoni. Fins a l’actualitat, la Farinera de Castelló d’Empúries estava inclosa en el Catàleg de Béns Protegits del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com a bé immoble integrant del patrimoni cultural de la vila. Amb aquesta declaració s’avançarà un grau més en la protecció de la Farinera, que passarà a formar part del Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

La Farinera destaca no sols per el seu valor històric, sinó també tècnic. Els orígens de l’edifici els trobem en el molí del Mig, molí medieval que es va establir en la ubicació actual l’any 1331 i que Pascual Madoz descriu encara en funcionament i l’any 1850, i del qual comenta que té diverses rodes.  A finals del segle XIX, amb l’arribada de la industrialització, el vell molí es va convertir en edifici de tres plantes, necessàries per poder acollir la moderna maquinària del nou sistema productiu que arribava d’Europa, el sistema austrohongarès. La Farinera de Castelló d’Empúries, en tant que museu secció del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, és el testimoni de l’evolució de la indústria farinera a Catalunya i del gran canvi tecnològic que aquest sistema va representar en la producció de farina durant la segona meitat del segle XIX.

Amb l’ús com a museu que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va donar a la Farinera ja des del moment de la seva adquisició, es va assegurar que l’ús a què es destina el bé en garanteix la seva conservació.