SISTEMA TERRITORIAL DEL MNACTEC

El Sistema Territorial  del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya  està format per 25 museus, que estesos pel territori català, expliquen la industrialització a Catalunya com l’esdeveniment històric més importants del nostre país.

Cada un dels museus, singular respecte als altres, explica una part del territori, una temàtica o un aspecte de la industrialització, tenint en compte tant els aspectes tècnics, com els socials i culturals.

Un dels seus principals objectius és la preservació in situ del patrimoni industrial.

http://sistema.mnactec.cat/