NOTÍCIES

L’Ecomuseu-Farinera, inscrit al Registre de Museus de Catalunya

2 d'abril de 2008 - General

La inscripció en l’esmentat Registre garanteix que la nostra entitat acompleix els estàndards de qualitat que exigeix la Llei de Museu de Catalunya.

Arran de ser inscrit al Registre de Museus, l’Ecomuseu-Farinera ha pogut sol•licitar passar a categoria de museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MCTC), sol•licitud que va ser aprovada en la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya celebrada el 12 de març.

Tal i com estableix el Decret de 85/1998, de 31 de març, pel qual s’aprova el desplegament del Sistema territorial del MCTC, poden constituir-se com a seccions aquells museus que per les seves col•leccions o per la seva ubicació constitueixin una mostra rellevant de la ciència o de la tècnica de Catalunya.

El pas següent serà la signatura d’un conveni que regirà les relacions entre el MCTC i l’ecomuseu, que un cop tingui la conformitat de la Junta de Museus de Catalunya serà sotmès, a proposta del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, a l’aprovació del Govern de la Generalitat.

Per a l’ecomuseu, la declaració com a secció de museu nacional comporta nombrosos avantatges, entre els quals: el foment i suport a les diverses tasques museològiques de l’entitat, l’assessorament tècnic i organitzatiu i l’ajut econòmic per a despeses de funcionament.

Cal dir també que el Pla de Museus de Catalunya presentat el passat 21 de gener com a proposta de reorganització museística del país, on els museu nacionals siguin la punta de llança de l’excel•lència i la internacionalització de la cultura catalana, i que al territori hi hagi de manera conjunta i coordinada xarxes territorials i temàtiques, ben equipades i modernes que tanquin el cercle de la museologia del país.

Entre els objectius específics del Pla hi ha redefinir les xarxes de museus nacionals sota criteris d’excel•lència, especialització i territorialitat. En relació als museus secció estableix que aquest seran el més representatius de la seva temàtica existents en el territori i complementaran el discurs i/o les col•leccions de la seu central.

Un dels objectius específics del Pla és la creació de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya (xarxa que serà assistencial i de distribució de recursos) i de xarxes territorials de proximitat.

Considerem, doncs, que actualment l’Ecomuseu-Farinera es troba molt ben posicionat (museu local, registrat i secció d’un museu nacional) en el futur mapa museístic català.